For gode fremskridt

Transportregler for befordring med bus

Generelle vilkår og betingelser for transport med bus (ABB Bus) fraNeue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH på Pellworm
Status: 01.01.2023

§ 1 Generelle bestemmelser

1 ABB-Bus fra Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH, i det følgende benævnt transportøren, har juridisk karakter af almindelige forretningsbetingelser og gælder for rute-, tilbuds-, sær- og turistkørsel, der udføres som led i befordring af passagerer og bagage.

2 Forretningsbetingelserne offentliggøres ved opslag på kontorerne eller ved udlevering og bliver en fuldgyldig del af befordringskontrakten. De gælder både for betalt og gratis transport med bus. For befordring under overgangstaksten bus-færge (såvel som for al anden befordring med bus) gælder de særskilt regulerede almindelige befordringsbetingelser for befordring med skib (ABB Skib) for befordring med skib, og nærværende ABB Bus gælder for befordring med bus.

3. Ved accept af billetten anerkender passageren nærværende ABB Bus som bindende.

§ 2 Befordringskontrakt; befordringsafgift

1. Passagerer og deres bagage samt små dyr (hunde, katte osv.) transporteres kun, hvis der på forhånd er indgået en befordringskontrakt.

2. De gældende transporttakster er offentliggjort på transportørens hjemmeside eller kan fås på transportørens kontor. Når der gøres krav på rabatter, skal der fremlægges bevis for berettigelse ved køb af billetten. En kombination af rabatter er ikke mulig. Priserne gælder ikke for specialrejser; prisen aftales separat i hvert enkelt tilfælde.

§ 3 Billetter

1. Billetter er kun gyldige med en dato og kan kun overdrages i overensstemmelse med de generelle takstbestemmelser for transport med bus (ATB-Bus). Den første gyldighedsdag tæller som en hel dag ved beregning af gyldighedsperioden.

2. Passageren er forpligtet til at købe en billet, når han stiger ind i et køretøj, eller til uopfordret at vise billetten til buschaufføren eller en medarbejder hos transportøren og på anmodning under rejsen.

3. Prisen for enkelt- og dagsbilletter refunderes ikke mod returnering af billetten eller under andre omstændigheder. Dette gælder ikke, hvis transportøren er ansvarlig for den manglende brug (delvis brug), eller hvis der er ret til kompensation/refusion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011. I disse tilfælde skal den originale billet eller, i begrundede tilfælde, en kopi fremvises, når kravet indsendes. Den manglende brug (delvis brug) og transportørens repræsentation i denne henseende eller kravene til berettigelse i henhold til forordning (EU) nr. 181/2011 skal dokumenteres.

4. Hvis der foretages en refusion af billetpriser for ubrugte billetter, vil der blive opkrævet et behandlingsgebyr; dette vil blive fastsat af luftfartsselskabet efter dets rimelige skøn i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til omstændighederne i det enkelte tilfælde.

5. I tilfælde af returnerede direkte debiteringer, f.eks. på grund af utilstrækkelige midler på kontoen, vil der blive opkrævet et behandlingsgebyr, hvis størrelse vil blive fastsat af luftfartsselskabet efter dets rimelige skøn.

§ 4 Forhøjet billetpris

1. En passager er forpligtet til at betale en forhøjet billetpris på € 60,00, hvis han/hun

a) ikke har anskaffet sig en gyldig billet, b) har anskaffet sig en gyldig billet, men ikke kan fremvise den ved en kontrol, c) ikke fremviser eller udleverer billetten til kontrol på forlangende.

Retsforfølgning i straffesager eller bødesager forbliver upåvirket. Bestemmelsen under a) gælder ikke, hvis billetten ikke er blevet fremskaffet af årsager, som passageren ikke er ansvarlig for.

§ 5 Transportørens forpligtelser

1. Transportøren forpligter sig til at udføre befordringen med en bus, der opfylder de lovmæssige sikkerhedsforskrifter.

2. Transportøren er ikke forpligtet til at udføre rejsen med en bestemt bus.

3. Afvigelser fra køreplanen på grund af trafikhindringer, driftsforstyrrelser eller -afbrydelser og pladsmangel berettiger - med forbehold for bestemmelserne i § 3 og eventuelle krav om erstatning/refusion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 - ikke til krav om erstatning; i den forbindelse gives der ingen garanti for, at forbindelserne vil blive overholdt. Transportøren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at foretage ændringer i køreplanen, afbrydelser, aflysninger, køretøjsændringer, ruteafvigelser og ændringer af afgangs- eller destinationsstoppestedet på grund af ugunstige vejrforhold eller tekniske fejl samt ændringer eller aflysninger på grund af andre omstændigheder, som transportøren ikke er ansvarlig for, såsom arbejdskonflikter, epidemier og officielle indgreb ("forstyrrelser").

Transportørens krav på fuld betaling af billetprisen består i princippet fortsat i tilfælde af sådanne forstyrrelser. Transportørens krav på prisen bortfalder kun i tilfælde af fuldstændig aflysning af rejsen. Hvis billetprisen er betalt på forhånd, skal transportøren refundere billetprisen til passageren.

§ 6 Passagerens forpligtelser

1. Passageren er forpligtet til at efterkomme alle anvisninger fra buschaufføren eller en anden person, der er bemyndiget af transportøren, vedrørende sikkerhed og orden i køretøjet.

2. Det er forbudt for passageren at tilsmudse eller beskadige bussens kabine eller udstyr, misbruge eller beskadige sikkerhedsudstyr eller kaste genstande af enhver art ud af køretøjet.

3. Bagagen skal stuves, opbevares og overvåges af passageren. Transportøren påtager sig ingen pligt til at passe på bagagen.

4. Rygning er ikke tilladt i køretøjerne.

§ 7 Transport af bagage / transport af dyr

1. Transportøren forpligter sig udelukkende til at transportere passageren og hans/hendes sædvanlige bagage. Dette omfatter tasker, mapper, kufferter og lignende beholdere (tilsammen "bagage"). Bagage, der er stærkt tilsmudset eller kan skade, genere eller forvolde skade på andre passagerer, er udelukket fra befordring. I tvivlstilfælde træffer buschaufføren afgørelse. Bagage må kun efterlades i de dertil indrettede områder og ikke i gangene og flugtvejene eller på sæderne. Buschaufførens anvisninger vedrørende pålæsning af bagage skal følges. I tilfælde af manglende overholdelse er passageren fuldt ansvarlig for eventuelle skader. De lovmæssige bestemmelser gælder.

2. Våben, brandfarlige, ætsende, giftige, eksplosive eller ildelugtende genstande og/eller stoffer, som kan være til gene for andre passagerer, samt genstande og/eller stoffer, hvis besiddelse eller transport er forbudt eller strafbart ved lov, er udelukket fra befordring. Passagerer skal underrette transportøren inden afgang, hvis de ønsker at transportere genstande eller stoffer, der objektivt set kan mistænkes for at være omfattet af udelukkelsen i sætning 1. Passagerer, der transporterer sådanne genstande eller stoffer, skal straks tillade transportøren at inspicere dem. Dette gælder allerede i tilfælde af begrundet mistanke. Hvis passageren ikke umiddelbart kan bevise, at stoffet eller genstanden er uskadelig, kan han udelukkes fra befordring. Hvis sådanne stoffer eller genstande først opdages under transporten, kan buschaufføren tage dem i besiddelse, opbevare dem og fjerne dem fra køretøjet ved næste stop på passagerens regning.

3. Transportøren kan nægte at transportere dyr på grund af mulig fare for personers eller køretøjets sikkerhed. I modsat fald vil dyr blive transporteret til den gældende pris, forudsat at andre passagerer ikke generes af dyret, og at dyreejeren opfylder sin tilsynspligt. Eventuelle skader og omkostninger forårsaget af tilsmudsning eller beskadigelse af køretøjet og dets udstyr samt tilsmudsning eller beskadigelse af andre personer eller bagage skal bæres af dyreejeren. Der er ingen forpligtelse til at transportere dyr, især ikke på turistudflugter eller andre ikke-planlagte rejser. Dyr må ikke anbringes på sæder. Hunde skal holdes i snor.

§ 8 Udelukkelse fra befordring

1. Personer, der udgør en fare for sikkerheden eller ordenen i driften eller for passagererne, udelukkes fra befordring. For så vidt disse betingelser er opfyldt, er især følgende udelukket

a) Personer, der er under indflydelse af spiritus eller andre berusende stoffer,

b) Personer med smitsomme sygdomme,

c) personer med ladte skydevåben, medmindre de har tilladelse til at bære skydevåben.

Børn under 6 år, som ikke er i den skolepligtige alder, kan udelukkes fra befordring, medmindre de under hele rejsen ledsages af personer, der er fyldt 6 år; bestemmelserne i sætning 1 og 2 berøres ikke heraf.

2. Hvis passageren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til §§ 6 eller 7 på trods af en advarsel fra det kørende personale eller andre personer, der er bemyndiget af transportøren, kan det kørende personale udelukke ham fra yderligere befordring.

3. I tilfælde af udelukkelse fra befordring er der ikke ret til kompensation for allerede betalte billetpriser. Krav på erstatning for skader, som passageren har pådraget sig som følge af udelukkelse fra befordring, foreligger kun i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred eller sådanne skader, som er baseret på en groft uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder for transportøren.

§ 9 Transportørens eller passagerens ansvar

1. Transportøren er ansvarlig for skade forvoldt under befordringen ved

a) skade på en passagers liv, legeme eller helbred

en passagers helbred eller

b) bortkomst eller beskadigelse af bagage eller andre genstande, som passageren medbringer, i overensstemmelse med lovens bestemmelser. I tilfælde af stk. 1, litra b, er transportøren kun ansvarlig for et maksimumbeløb på € 1.000,00 pr. transporteret person; denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis han eller en ansat eller agent hos transportøren, der handler under udførelsen af sine opgaver, forårsager skaden ved grov uagtsomhed eller forsæt.

2. Transportørens ansvar over for hver passager og for hver transport er begrænset til de maksimale beløb, der gælder i henhold til loven. I tilfælde af stk. 1, litra b, er transportøren kun ansvarlig efter fradrag af en selvrisiko på det maksimale beløb, der er tilladt i henhold til loven.

3. Transportøren er ikke ansvarlig for afbrydelser af ydelser, der er arrangeret som tredjepartsydelser, og som er genkendelige som sådanne tredjepartsydelser, f.eks. ture på eller i destinationen, museumsbesøg, demonstrationer osv.

4. Bevisbyrden for, at den begivenhed, der forårsagede skaden eller tabet, fandt sted under befordringen, og bevisbyrden for omfanget af skaden eller tabet bæres af passageren.

5. I alle andre tilfælde (f.eks. for enhver skade, der skyldes en uautoriseret udelukkelse fra transport) er transportøren ansvarlig

a) over for en erhvervsdrivende, der indgår befordringsaftalen som led i sin erhvervsvirksomhed, kun i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra befordrerens eller dennes juridiske repræsentanters eller ledende medarbejderes side

b) over for andre passagerer kun i tilfælde af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra transportørens eller dennes ansattes eller agenters side under udførelsen af deres opgaver.

6. Passageren er ansvarlig over for transportøren for skader, som han er ansvarlig for. Passageren har ret til at bevise, at transportøren ikke har lidt nogen skade, eller at skaden var betydeligt mindre end den påståede.

§ 10 Anmeldelse af skade

1. Passageren skal

a) udvendigt genkendelige skader på bagage senest, når passageren forlader køretøjet

b) udvendigt uigenkendelige skader på rejsegods senest 15 dage efter befordringsdagen

skriftligt anmelde skaden til transportøren eller en autoriseret repræsentant. I tilfælde af 1 b) skal passageren fremlægge bevis for den anvendte transporttjeneste.

2. Hvis passageren ikke overholder stk. 1, antages det, at han har fået sin bagage tilbage i ubeskadiget stand.

3. En skriftlig meddelelse fra passageren er ikke påkrævet, hvis bagagens tilstand ved modtagelsen er blevet kontrolleret af passageren og buschaufføren eller dennes stedfortræder i fællesskab og nedfældet i en rapport, der skal underskrives af begge i fællesskab.

§ 11 Forældelsesfrist

Passagerens erstatningskrav forældes som udgangspunkt efter 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor passageren fik eller uden grov uagtsomhed burde have fået kendskab til de omstændigheder, der begrunder kravet, og til skyldnerens identitet. Uanset ovenstående forældes erstatningskrav på grund af forsætlig adfærd i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

§ 12 Oplysninger i henhold til § 36 i lov om alternativ tvistbilæggelse i forbrugerforhold

Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH er parat til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved følgende forbrugervoldgiftsnævn: "söp-Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr" (www.soep-online.de), Fasanenstraße 81, 10623 Berlin.

§ 13 Værneting

For alle tvister mellem transportøren og erhvervsdrivende, for hvem transportaftalen er en del af deres erhvervsvirksomhed, er værnetinget byretten i Husum eller landretten i Flensborg, afhængigt af det omtvistede beløb. For alle andre tvister gælder det lovbestemte værneting.