Gennemsigtigt præsenteret

Privatlivspolitik

§1 Generelle oplysninger
Dine personoplysninger (f.eks. titel, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer) behandles kun af os i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslovgivning og databeskyttelseslovgivningen i Den Europæiske Union (EU). Ud over behandlingsformål, retsgrundlag, modtagere og opbevaringsperioder informerer følgende bestemmelser dig også om dine rettigheder og den part, der er ansvarlig for din databehandling. Denne privatlivspolitik gælder kun for vores hjemmesider. Hvis du bliver omdirigeret til andre websteder via links på vores sider, bedes du informere dig der om den respektive håndtering af dine data.

§ 2 Kontakt til
(1) Formål med behandling

Vi behandler dine personoplysninger, som du giver os via e-mail, kontaktformular osv. for at besvare og opfylde dine forespørgsler. Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Vi kan dog ikke svare dig pr. e-mail uden din e-mailadresse.
(2) Retsgrundlag
a) Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at behandle dine data, er artikel 6, stk. 1a) i GDPR retsgrundlaget for denne behandling.
b) Hvis vi behandler dine data for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, er artikel 6, stk. 1b) i GDPR retsgrundlaget.
c) I alle andre tilfælde (især ved brug af en kontaktformular) er art. 6, stk. 1f) i GDPR retsgrundlaget.
RET TIL AT GØRE INDSIGELSE: Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod databehandling, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, og som ikke er til direkte markedsføringsformål.
I tilfælde af direkte reklame kan du dog til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen uden at angive årsager.
(3) Berettiget interesse
Vores berettigede interesse i behandlingen er at kommunikere hurtigt med dig og at besvare dine forespørgsler på en omkostningseffektiv måde. Hvis du giver os din adresse, forbeholder vi os ret til at bruge den til direct mail. Du kan beskytte din interesse i databeskyttelse ved at videregive data sparsomt (f.eks. ved hjælp af et pseudonym).
(4) Modtagerkategorier
Hostingudbyder, mailingudbyder til direkte reklame
(5) Opbevaringsperiode
Dine data slettes, hvis det kan udledes af omstændighederne, at din forespørgsel eller det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret.
Hvis der imidlertid indgås en kontrakt, vil de data, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen, blive opbevaret af os i de perioder, der er angivet i loven, dvs. regelmæssigt ti år (jf. § 257 HGB, § 147 AO).
(6) Ret til tilbagekaldelse
I tilfælde af behandling baseret på dit samtykke har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

§ 3 Yderligere oplysninger
Personoplysninger registreres kun, hvis du som kunde ønsker at reservere en bil. Det er dog også muligt at booke "anonymt".

§ 4 Oplysninger om cookies
(1) Formål med behandlingen

På denne hjemmeside anvendes teknisk nødvendige cookies. Disse er små tekstfiler, der gemmes i eller af din internetbrowser på dit computersystem.

Brug af Cookiebot
Cookiebot er en onlinetjeneste, der hjælper os med at sikre, at brugen af cookies og deres online sporing overholder databeskyttelsesbestemmelserne. Ved at bruge webtjenesten Cybot A/S (Havnegrade 39, 1058 København, Danmark) overfører din browser personlige data til ovennævnte virksomhed. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Den legitime interesse ligger i, at hjemmesiden fungerer fejlfrit. Dataene slettes, så snart formålet med indsamlingen er opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data kan findes i cookiebot.com's privatlivspolitik: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ . Du kan forhindre indsamling og behandling af dine data af cookiebot.com ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at installere en scriptblokering i din browser (du kan finde dette på www.noscript.net eller www.ghostery.com, for eksempel). Du har til enhver tid ret til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke.

(2) Retsgrundlag
Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.
(3) Berettiget interesse
Vores berettigede interesse er funktionaliteten af vores hjemmeside. De brugerdata, der indsamles af teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler. Dette sikrer din interesse i databeskyttelse.
(4) Lagringsvarighed
De teknisk nødvendige cookies slettes normalt, når browseren lukkes. Permanent lagrede cookies har en anden levetid, der spænder fra et par minutter til flere år.
(5) RET TIL AT GØRE INDSIGELSE
Hvis du ikke ønsker, at disse cookies skal gemmes, bedes du deaktivere accepten af disse cookies i din internetbrowser. Dette kan dog begrænse funktionaliteten af vores hjemmeside. Du kan også til enhver tid slette permanent lagrede cookies via din browser.

§5 Den registreredes rettigheder
Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret person i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for os:
1. Ret til information
Du kan anmode os om en bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig.
Hvis en sådan behandling finder sted, kan du anmode om følgende oplysninger fra os:
(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;
(3) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne videregives til. kategorierne af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til
(4) den påtænkte periode, hvor personoplysningerne om dig vil blive opbevaret, eller, hvis specifikke oplysninger herom ikke er mulige, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
(5) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dig, en ret til begrænsning af vores behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
(6) eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
(7) alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede;
(8) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med art. 22 (1) og (4).22 (1) og (4) GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik, såvel som betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personlige data overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.
2. Ret til berigtigelse
Du har ret til berigtigelse og/eller komplettering over for os, hvis de behandlede personoplysninger om dig er forkerte eller ufuldstændige. Vi skal udføre berigtigelsen uden unødig forsinkelse.
3. Ret til begrænsning af behandling
Under følgende betingelser kan du anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende dig:
(1) hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;
(2) hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af deres anvendelse;
(3) hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller
(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til Art.21 (1) GDPR, og det endnu ikke er sikkert, om vores legitime grunde vejer tungere end dine grunde.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse oplysninger - bortset fra opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Unionen eller i en medlemsstat.
Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af os, før begrænsningen ophæves.
4. Ret til sletning
a) Forpligtelse til sletning
Du har ret til at få personoplysninger om dig slettet af os uden unødig forsinkelse, og vi har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:
(1) Personoplysningerne om dig er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
(2) Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, eller art. 9, stk. 2, litra a, i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2 i GDPR.
(4) Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt.
(5) Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som vi er underlagt.
(6) Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.
b) Oplysninger til tredjeparter
Hvis vi har offentliggjort personoplysningerne om dig, og vi er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal vi tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at sådanne dataansvarlige sletter alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.
c) Undtagelser
Retten til sletning eksisterer ikke, i det omfang behandlingen er nødvendig
(1) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
(2) for at overholde en juridisk forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt;
(3) af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i henhold til art. 9, stk. 2, litra h), og art. 9, stk. 2, litra b).9 stk. 2 lit. h og i og art. 9 stk. 3 GDPR;
(4) til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i overensstemmelse med art. 89 stk. 1 GDPR, for så vidt den ret, der henvises til i afsnit a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad forringe opfyldelsen af målene for denne behandling, eller
(5) til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
5. Ret til information
Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling gældende over for os, er vi forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.
Du har ret til at blive informeret om disse modtagere.
6. Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring, forudsat at
(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, og
(2) behandlingen udføres automatisk.
Når du udøver denne ret, har du også ret til at få personoplysningerne om dig overført direkte af os til en anden dataansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke påvirkes af dette.
Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.
7. Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.
Vi vil i så fald ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring.
Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.
Du har mulighed for at udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester - uanset direktiv 2002/58/EF - ved hjælp af automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.
8. Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen.
9. Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering
Du har ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig betydeligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen
(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os,
(2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder og legitime interesser, eller
(3) er baseret på dit udtrykkelige samtykke.
Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a eller g, finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser.
Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i (1) og (3), træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder samt dine legitime interesser.
10. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører andre administrative eller retslige midler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR.
Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal informere klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder muligheden for retsmidler i henhold til artikel 78 i GDPR.

Ansvarlig for databehandlingen:
Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH
Am Tiefwasseranleger 1
25849 Pellworm
Telefon: +49 4844 753
info(at)faehre-pellworm.de