Sikker til søs

Betingelser for transport af NPDG

Generelle transportbetingelser for transport af passagerer og al anden last. Disse transportbetingelser gælder for vores skibe og for de skibe, der rejser på charter for os, og er gyldige fra 01.01.2022.

Neue Pellwormer Dampfschiffahrts - GmbH Pellworm
Flensburg Amtsgericht: HRB48 Hu
Direktør: Sven Frener
Moms-ID: DE 134 655 781
Ansvarligt skattekontor: Flensburg
Kreditor-ID: DE 7 5222 00000 324830
Bestyrelsesformand: Klaus Jensen

§1 Generelle bestemmelser

De generelle transportbetingelser har juridisk karakter af generelle vilkår og betingelser. De ligger til eftersyn på vores kontor på Pellworm og på vores skibe. De generelle transportbetingelser anerkendes ved indgåelse af transportaftaler og andre aftaler. Modstridende vilkår og betingelser fra kontraktpartnerne anerkendes ikke af rederiet. Dette gælder også uden udtrykkelig indsigelse. Rederiet forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller supplere de generelle transportbetingelser. Ændringer eller tilføjelser træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse ved opslag i vores lokaler.

§2 Billetpriser

De gældende takster for passager- og godstransport ligger til eftersyn i forretningslokalerne.
Der ydes ikke yderligere rabatter på reducerede priser.
Alle takster gælder ikke for særkørsler, disse aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.
Transportomkostningerne forfalder og skal betales inden rejsens start. Hvis der er aftalt en ikke-kontant betalingsmetode for transporten, er kunden og modtageren altid ansvarlige for betaling af transportafgiften. Det er op til rederiet N.P.D.G. at kræve betaling af transportgebyret fra kunden eller modtageren.

§3 Skibets sikkerhed

1 . Anvisninger fra skibets besætning og andre af rederiets ansatte i land skal følges.
2 . Dette gælder især i nødsituationer.
3. Transport af farlige stoffer i klasse 2 og 3 skal anmeldes i god tid, 2 dage før transporten påbegyndes. Transporten skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om transport af farligt gods til søs og den gældende undtagelsestilladelse.

§4 Køreplan

Køreplanerne for tog- og busforbindelser er udarbejdet under forudsætning af normale vand- og vejrforhold. Der kan ikke gives nogen garanti for overholdelse af forbindelserne; de planlagte afgangs- og ankomsttider kan ændres.
Kaptajnen og rederiet har ret til at foretage ændringer og afvigelser fra tidsplanen, hvis det er nødvendigt på grund af vejrforhold, skibets sikkerhed, officielle instruktioner eller af driftsmæssige årsager.
Rederiet forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre fartplanerne, aflyse rejser og foretage andre ændringer i fartplanen, hvis dette er nødvendigt på grund af de særlige forhold i færgetrafikken i Nordsøen.
I alle andre henseender gælder bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.

§ 5 Ansvar

Transportørens ansvar er reguleret af bestemmelserne i §§ 536 ff HGB, herunder de deri fastsatte ansvarsbegrænsninger.

§ 6 Anmeldelse af skade

1. Hvis passageren ikke rettidigt underretter transportøren om beskadigelse eller bortkomst af sin bagage, formodes det, at han har modtaget bagagen i ubeskadiget stand. Anmeldelse er dog ikke påkrævet, hvis bagagens tilstand blev konstateret eller undersøgt af parterne i fællesskab på tidspunktet for modtagelsen.
2. Anmeldelsen anses for rettidig, hvis den er sket senest på følgende tidspunkter a) ved udvendig genkendelig skade på rejsegodset på tidspunktet for dets udlevering og b) ved udvendig uigenkendelig skade på rejsegodset eller dets bortkomst 15 dage efter udskibningen eller udleveringen eller efter det tidspunkt, hvor udleveringen skulle have fundet sted.
3. Anmeldelse af skade skal ske i tekstform. Rettidig afsendelse er tilstrækkelig til at overholde fristen.

§ 7 Bortfald af erstatningskrav

1. Et erstatningskrav i anledning af en passagers død eller tilskadekomst eller i anledning af bortkomst, beskadigelse eller forsinket udlevering af bagage forældes, hvis det ikke er gjort gældende ved domstolene inden for en af følgende frister:
2. Tre år fra den dato, hvor fordringshaveren fik eller normalt burde have fået kendskab til dødsfaldet eller personskaden eller tabet, beskadigelsen eller den forsinkede levering, eller
3. Fem år fra den dato, hvor passageren gik i land eller normalt burde have gået i land, alt efter hvilken dato der er den seneste.

§ 8 Værneting

Værneting for alle tvister mellem transportøren og alle andre kunder, for hvem transportaftalen er en del af deres kommercielle forretning, er Husum byret eller Flensborg landsret, afhængigt af det omstridte beløb.
For alle andre tvister gælder det lovbestemte værneting.


Bilag til befordringsbetingelserne, gennemførelsesbestemmelser

Generel information
Billetter skal købes på skibet, i informationsbygningen på Nordstrand (hvis den er bemandet), på vores kontor på Pellworm, online eller i Autokraft-busserne, hvis der ikke er købt andre billetter (DB).
En passager, der ikke har en gyldig billet ved rejsens begyndelse, om bord eller ved afgang fra skibet, eller som ikke kan fremvise en sådan, skal betale en forhøjet billetpris på €83. Det samme gælder for køretøjer eller cykler, der transporteres uden en tilsvarende billet, samt i tilfælde af en prisnedsættelse, hvis betingelser ikke er opfyldt; i afvigelse fra sætning 1 er den forhøjede pris for køretøjer det dobbelte af prisen for det pågældende køretøj, der er gyldig efter rejsens start uden en nedsættelse (hvorved betalinger for uautoriseret brug af prisnedsættelser modregnes i dette). Bestemmelserne i sætning 1) og 2) gælder ikke, hvis billetten ikke blev anskaffet af årsager, som passageren ikke er ansvarlig for.

Retten til at indlede straffe- og bødesager forbeholdes.

1 Gyldighedsperiode for billetter

Gyldighedsperioden for billetter, der er købt til skibene, beregnes fra købsdatoen for standardprisen og lokalprisen

 • Enkeltbillet 4 dage
 • Returbillet 60 dage
 • Dagsreturbillet 1 dag
 • Returbillet til bil 60 dage
 • Bil 3, 6, 12 rejsebillet 360 dage (køretøjsbundet)
 • Ti-turs-billet 360 dage (kan overdrages)
 • Månedskort til kalendermåneden (personlig)

Alle billetter er kun gyldige til brug af transporttjenesterne inden for de perioder, der er beskrevet ovenfor. Efter udløbet af tidsfristerne anses billetterne for at være annulleret. I disse tilfælde sker der ingen refusion af rejseomkostninger.

2. Billetter

 • Enkeltrejser
  Billetter til enkeltrejser giver ret til en enkeltrejse med vores færge fra Pellworm til Nordstrand eller omvendt. Rejsen skal foretages senest den tredje dag efter den dato, der er angivet på billetten.
 • Returbilletter
  Returbilletter giver ret til en returrejse med vores færge fra Pellworm til Nordstrand eller omvendt.
 • Billettertil biltransport
  Billetter til biler inkluderer ikke rejseomkostninger for passagerer og chauffør. De er kun gyldige til det køretøj, de er købt til. Det fremlagte registreringsdokument skal stemme overens med det køretøj, der transporteres, og originalen skal fremvises til transportøren på anmodning.

For motorkøretøjer og påhængskøretøjer med en længde på op til 6,00 meter og en totalvægt på op til 3,50 tons gælder personbilstaksten. Hvis disse mål overskrides, gælder lastbiltaksten. Yderligere oplysninger om takster kan fås på rederiets kontor.

3. Rabatter på transporttaksten

 • Børn
  Børn til og med 5 år transporteres gratis på rutefærger. Børn i alderen 6 til og med 14 år får en rabat på ca. 50% på voksenprisen på rutefærger.
  Elever, praktikanter og studerende, hvis hovedbopæl er Pellworm, samt ansatte ved Vadehavets Beskyttelsesstation, der arbejder permanent på Pellworm (efter aftale), kan efter ansøgning transporteres på børnebilletten. Dette kort fås på NPDG-kontoret.
  Efter endt uddannelse mister kortet sin gyldighed, senest når barnet fylder 23 år.
 • Svært handicappede
  Befordring af svært handicappede på rutefærger er reguleret af de relevante lovbestemmelser i Social Security Code med senere ændringer.
 • Rabatter ved grupperejser
  Ved grupperejser med mindst 20 betalende passagerer ydes en rabat på ca. 10 % på færgebilletter til standardpris. Ved kombinerede billetter yder vi kun rabatten på ca. 10 % på færgedelen. Gruppen skal ankomme og afrejse samlet.
 • Vi giver den lokale takst for biltransport til personer, der har Pellworm som hovedbopæl og midtpunkt i deres liv. Pellworm skal være noteret på køretøjets registreringsattest. Køretøjets ejer skal fremvise et originalt kørekort, der passer til køretøjet. Rejsen til den lokale motorvognstakst skal starte på Pellworm. Billetten kan kun købes på Pellworm.
  For en dagstur i bil fra Pellworm giver vi den lokale takst til alle.
  På visse tidspunkter giver vi en rabat på ca. 20% på biltransport i forbindelse med et pakketilbud fra Pellworm Turistbureau (FVV). Ved køb af billetten skal der fremvises et flatrate-certifikat fra FVV Pellworm.

4. Yderligere bestemmelser

For bagage- og cykelholdere, der er fastgjort bag på et køretøj med en generel driftstilladelse og derved forlænger køretøjet, opkræves et fast gebyr ud over transportafgiften for køretøjet.
Transporttaksterne fastlægges og offentliggøres separat, uafhængigt af disse takstbestemmelser.
De hos os registrerede person- og køretøjsdata er nødvendige til intern brug og videregives ikke til tredjepart.

5. Håndbagage op til 25 kg

Bagage op til 25 kg transporteres gratis som håndbagage. Disse og tungere genstande forbliver udelukkende i den rejsendes varetægt og ansvar.

6. Befordring af dyr

a. Hunde transporteres mod et gebyr.
Hunde må benytte loungerne i kort snor, men ikke sæderne. Hundeejeren skal fjerne eventuel tilsmudsning. I individuelle tilfælde er skibets besætning bemyndiget til at træffe andre beslutninger.
b. Kvæg, heste, får og grise skal holdes i lastet tilstand efter forudgående varsel, en halv time før afgang. Der må ikke flyde eller falde urin eller afføring fra dyretransportkøretøjet under transporten.

7. Ledsagedokumenter

Enhver forsendelse, der ikke betales kontant, skal ledsages af et fragtbrev med angivelse af afsender, modtager, antal enheder, vægt og varetype. Fragtbrevet skal udfyldes og afleveres på kontoret eller til skibets besætning, inden rejsen påbegyndes. Hvis der betales kontant, er modtageren eller afsenderen ansvarlig for betaling af fragten.

Hvis en last ikke kan transporteres med rederiets eget udstyr, eller hvis der er risiko for, at personer bringes i fare eller andre genstande beskadiges, skal kaptajnen eller hans bemyndigede repræsentant beordre transporten af lasten standset.

8 Passagerrettigheder

Passagerrettighederne i passagerskibsfarten gælder (EU-forordning nr. 1177/2010).