Sådan kommer du i gang:

Transportbetingelser for Autokraft GmbH

Almindelige befordringsbetingelser i henhold til lov om personbefordring for Autokraft GmbH
Bekendtgørelse om almindelige befordringsbetingelser for sporvogns- og trolleybuskørsel samt rutekørsel med motorkøretøjer af 27. februar 1970 (BGBI I s. 230), ændret ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personbefordring af 13. maj 1981 (BGBI I s. 428), senest ændret ved bekendtgørelse af 30. juni 1989 (BGBI I s. 1273).
I medfør af § 58, stk. 1, nr. 3, i lov om personbefordring af 21. maj 1961 (BGBl. I s. 241), senest ændret ved anden lov om ændring af lov om personbefordring af 8. maj 1969 (BGBl. I s. 348), vedtages følgende med Forbundsrådets samtykke:

§ 1 Anvendelsesområde
(1) De almindelige befordringsbetingelser gælder for befordring med sporvogne og trolleybusser samt for rutekørsel med motorkøretøjer. Den kompetente tilladelsesmyndighed kan godkende ansøgninger og afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse (særlige befordringsbetingelser) under hensyntagen til særlige omstændigheder.
(2) annulleret

§ 2 Be fordringsret Befordringsret foreligger i det omfang, der foreligger en befordringspligt i henhold til bestemmelserne i persontrafikloven og de retsforskrifter, der er udstedt med hjemmel i denne lov. Genstande må kun befordres i overensstemmelse med §§ 11 og 12.

§ 3 Personer, der er udelukket fra befordring
(1) Personer, der udgør en fare for sikkerheden eller ordenen i driften eller for passagererne, er udelukket fra befordring. For så vidt disse betingelser er opfyldt, udelukkes især: 1. personer, der er påvirket af spiritus eller andre berusende stoffer, 2. personer med smitsomme sygdomme, 3. personer med ladte skydevåben, medmindre de har tilladelse til at bære skydevåben.
(2) Børn under 6 år, der ikke er i den skolepligtige alder, kan udelukkes fra befordring, medmindre de under hele rejsen ledsages af personer, der er fyldt 6 år; bestemmelserne i stk. 1 berøres ikke heraf.

§ 4 Passagerernes adfærd
(1) Passagererne skal ved benyttelse af driftsanlæggene og køretøjerne opføre sig på en sådan måde, som hensynet til driftens sikkerhed og orden, deres egen sikkerhed og hensynet til andre personer kræver. Anvisninger fra driftspersonalet skal følges.
(2) Det er især forbudt for passagererne 1. at tale med føreren under kørslen, 2. at åbne dørene uden tilladelse under kørslen, 3. at kaste genstande ud af køretøjerne eller tillade, at de bliver kastet ud, 4. at hoppe på eller af køretøjet under kørslen, 5. at gå ind i et køretøj, der er markeret som optaget, 6. at gå ind i et køretøj, der er markeret som optaget, 7. at gå ind i et køretøj, der er markeret som optaget. gå ind i en vogn, der er markeret som optaget, 6. hindre anvendeligheden af betjeningsfaciliteter, passager og ind- og udgange med omfangsrige genstande, 7. ryge i vogne, der ikke er specielt mærket til dette formål, 8. bruge lydgengivelsesapparater eller radiomodtagere.
(3) Passagerer må kun stige ind og ud af køretøjerne ved stoppestederne: Undtagelser kræver samtykke fra driftspersonalet. Hvis der findes særligt afmærkede ind- eller udgange, skal disse benyttes ved ind- og udstigning. Passagererne skal stige ind og ud hurtigt og bevæge sig op i køretøjets indre. Hvis den forestående afgang annonceres, eller en dør lukkes, må der ikke længere gås ind eller ud af køretøjet. Alle passagerer er forpligtet til at sikre, at de til enhver tid har fast fodfæste i køretøjet.
(4) Ledsagere er ansvarlige for at holde opsyn med børn. De skal især sørge for, at børn ikke knæler eller står på sæderne.
(5) Hvis en passager trods advarsel overtræder sine pligter i henhold til stk. 1-4, kan han/hun udelukkes fra befordring.
(6) I tilfælde af tilsmudsning af køretøjer eller driftsmidler opkræves de af operatøren fastsatte rengøringsomkostninger; yderligere krav berøres ikke heraf.
(7) Klager skal - undtagen i tilfælde af § 6, stk. 7 og § 7, stk. 3 - ikke rettes til chaufføren, men til tilsynspersonalet. Hvis klagerne ikke kan behandles af tilsynspersonalet, skal de rettes til virksomhedens administration med angivelse af dato, klokkeslæt, befordrings- og rutebetegnelse og om muligt vedlagt billetten.
(8) Enhver, der uretmæssigt aktiverer nødbremsen eller andre sikkerhedsanordninger, skal betale et beløb på € 15, uden at dette berører retsforfølgelse i straf- eller bødesager og yderligere civilretlige krav.

§ 5 Tildeling af vogne og pladser
(1) Driftspersonalet kan tildele passagerer til bestemte vogne, hvis det er nødvendigt af driftsmæssige årsager eller for at opfylde befordringspligten.
(2) Driftspersonalet er bemyndiget til at tildele passagerer siddepladser; der er ingen ret til en siddeplads. Der skal stilles siddepladser til rådighed for svært handicappede, bevægelseshæmmede, ældre eller svagelige personer, gravide og passagerer med små børn.

§ 6 Befordringsafgifter, billetter
(1) For befordringen skal der betales de fastsatte befordringsafgifter.
(2) Hvis passageren ikke har en gyldig billet til denne rejse, når han/hun stiger på køretøjet, skal han/hun straks og uopfordret købe den nødvendige billet.
(3) Hvis passageren ved indstigning i køretøjet får udleveret en billet, der skal valideres, skal han/hun straks og uopfordret aflevere den til validering hos betjeningspersonalet; i køretøjer med validator skal passageren selv overbevise sig inden valideringen.
(4) Passageren skal opbevare billetten indtil rejsens afslutning og på forlangende fremvise eller udlevere den til kontrol hos driftspersonalet.
(5) Hvis passageren trods opfordring ikke opfylder en forpligtelse i henhold til stk. 2 til 4, kan han/hun udelukkes fra befordring; forpligtelsen til at betale en forhøjet befordringsafgift i henhold til § 9 berøres ikke heraf.
(6) Vogne eller dele af vogne i konduktørløs drift må kun benyttes af passagerer med billetter, der er gyldige til dette formål.
(7) Klager over billetten skal fremsættes straks. Senere klager vil ikke blive taget i betragtning.

§ 7 Betalingsmidler
(1) Prisen skal tælles og holdes klar. Chaufføren er ikke forpligtet til at veksle penge over € 5,00 eller til at tage imod 1-cent-mønter over € 0,10 eller væsentligt beskadigede sedler og mønter.
(2) Hvis chaufføren ikke er i stand til at veksle penge ud over € 5, skal passageren have en kvittering for det tilbageholdte beløb. Det er passagerens ansvar at hente byttepengene i selskabets administration ved at fremvise kvitteringen. Hvis passageren ikke er enig i denne ordning, skal han/hun aflyse rejsen.
(3) Klager over byttepengene eller den kvittering, som chaufføren har udstedt, skal fremsættes straks.

§ 8 Ugyldige billetter
(1) Billetter, der anvendes i strid med bestemmelserne i befordringsbetingelserne eller transporttaksten, er ugyldige og inddrages; dette gælder også billetter, der 1. ikke er udfyldt korrekt og ikke udfyldes straks trods opfordring, 2. ikke er forsynet med et mærke, 3. er revnet, skåret over eller beskadiget. er revet, klippet eller på anden måde stærkt beskadiget, stærkt tilsmudset eller ulæselige, så de ikke længere kan kontrolleres, 4. er blevet ændret uden tilladelse, 5. anvendes af uautoriserede personer, 6. anvendes til andre rejser end de tilladte, 7. er udløbet på grund af tidens gang eller af andre årsager, 8. anvendes uden det påkrævede fotografi. Billetprisen vil ikke blive refunderet.
(2) En billet, der kun giver ret til at rejse i forbindelse med en ansøgning eller en passagerbillet, der er fastsat i transporttaksten, betragtes som ugyldig og kan konfiskeres, hvis ansøgningen eller passagerbilletten ikke fremvises på forlangende.

§ 9 Forhøjet billetpris
(1) En passager er forpligtet til at betale en forhøjet billetpris, hvis han/hun 1. ikke har en gyldig billet, 2. har en gyldig billet, men ikke kan fremvise den ved en kontrol, 3. ikke har valideret billetten eller ikke straks har fået den valideret i henhold til § 6, stk. 3, 4. undlader at fremvise eller udlevere billetten til kontrol på forlangende. Straf- og bødeforfølgelse berøres ikke heraf. Bestemmelserne i nr. 1 og 3 finder ikke anvendelse, hvis billetten ikke er blevet erhvervet eller annulleret af årsager, som passageren ikke er ansvarlig for.
(2) I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan operatøren opkræve en forhøjet billetpris på 40 euro. Han kan dog opkræve det dobbelte af prisen for en enkeltrejse på den strækning, passageren har tilbagelagt, hvis dette resulterer i et højere beløb end i 1. punktum; i dette tilfælde kan den forhøjede pris beregnes ud fra strækningens begyndelsespunkt, hvis passageren ikke kan bevise den tilbagelagte strækning.
(3) I tilfælde af stk. 1, nr. 2, nedsættes den forhøjede billetpris til € 7,00, hvis passageren inden for en uge efter fastsættelsesdagen over for operatørens administration kan bevise, at han på fastsættelsestidspunktet var indehaver af et gyldigt personligt periodekort.
(4) Brugen af ugyldige periodekort påvirker ikke yderligere krav fra operatøren.

§ 10 Refusion af transportafgifter
(1) Hvis en billet ikke anvendes til rejsen, refunderes transportafgiften på anmodning mod forevisning af billetten. Bevisbyrden for den manglende anvendelse af billetten ligger hos passageren.
(2) Hvis en billet kun bruges til en del af rejsen, refunderes forskellen mellem den betalte pris på anmodning mod forevisning af billetten. Bevisbyrden for den delvise anvendelse af billetten ligger hos passageren.
(3) Hvis en periodebillet ikke anvendes eller kun anvendes delvist, refunderes prisen for periodebilletten under hensyntagen til prisen for de enkelte rejser, der er foretaget, på anmodning mod forevisning af billetten. Den dato, hvor tidsbilletten returneres eller deponeres, eller datoen for poststemplet, når tidsbilletten sendes med posten, er afgørende for at bestemme den dato, indtil hvilken individuelle rejser - to rejser pr. dag - anses for at være foretaget. En tidligere dato kan kun tages i betragtning, hvis der fremlægges en attest fra en læge, et hospital eller et sygeforsikringsselskab, der bekræfter passagerens sygdom, ulykke eller død. Ved beregning af prisen for enkeltrejser foretages der kun en reduktion, hvis de nødvendige krav er opfyldt, ellers anvendes prisen for en enkeltrejse.
(4) Ansøgninger i henhold til stk. 1 til 3 skal straks indgives til selskabets administration, senest en uge efter udløbet af billettens gyldighed.
(5) Et ekspeditionsgebyr på 2 euro og et eventuelt overførselsgebyr fratrækkes det beløb, der skal refunderes. Behandlingsgebyret og et eventuelt overførselsgebyr fratrækkes ikke, hvis der anmodes om refusion på grund af omstændigheder, som virksomheden er ansvarlig for.
(6) I tilfælde af udelukkelse fra befordring er der ingen ret til tilbagebetaling af det betalte gebyr, med undtagelse af § 3, stk. 1, sætning 2.

§ 11 Befordring af genstande
(1) Der er ikke krav på befordring af genstande. Håndbagage og andre genstande må kun befordres, hvis passageren rejser samtidig, og kun hvis det ikke bringer sikkerheden og driften i fare, og andre passagerer ikke generes.
(2) Farlige stoffer og andre farlige genstande er udelukket fra befordring, især 1. eksplosive, letantændelige, radioaktive, ildelugtende eller ætsende stoffer. 2. uemballerede eller ubeskyttede genstande, der kan skade passagererne, 4. genstande, der rager ud over transportens grænser.
(3) Forpligtelsen til at medtage små børn i barnevogne er reguleret af bestemmelserne i § 3, sætning 2. Hvis det er muligt, skal driftspersonalet sørge for, at passagerer med børn i barnevogne ikke bliver sendt tilbage. Beslutningen om, hvorvidt et barn skal befordres eller ej, er driftspersonalets ansvar.
(4) Passagerer skal opbevare og holde opsyn med medbragte genstande på en sådan måde, at sikkerheden og ro og orden i tjenesten ikke bringes i fare, og at andre passagerer ikke generes.
(5) Driftspersonalet afgør i hvert enkelt tilfælde, om genstande skal medtages, og hvor de skal placeres.

§ 12 Befordring af dyr
(1) For befordring af dyr gælder § 11, stk. 1, 4 og 5.
(2) Hunde må kun transporteres under opsyn af en egnet person. Hunde, der kan udgøre en fare for medrejsende, skal bære mundkurv.
(3) Førerhunde, der ledsager en blind person, er altid tilladt til transport.
(4) Andre dyr må kun transporteres i egnede beholdere.
(5) Dyr må ikke anbringes på sæderne.

§ 13 Hittegods: Hittegods skal straks afleveres til driftspersonalet i henhold til § 978 BGB. Hittegods returneres til taberen af selskabets hittegodskontor mod betaling af et gebyr for opbevaring. En øjeblikkelig tilbagelevering til taberen af virksomhedens personale er tilladt, hvis taberen kan bevise, at han/hun er taberen. Taberen skal skriftligt bekræfte modtagelsen af genstanden.

§ 14 Ansvar Operatøren er ansvarlig for en passagers død eller tilskadekomst og for skade på ting, som passageren har på sig eller medbringer i overensstemmelse med de almindeligt gældende bestemmelser. For tingsskade er operatøren kun ansvarlig over for hver transporteret person op til et maksimumbeløb på € 1.000; ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis tingsskaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

§ 15 Forældelsesfrist
(1) Krav, der udspringer af befordringsaftalen, er underlagt en forældelsesfrist på 2 år. Forældelsesfristen begynder at løbe, når kravet opstår.
(2) I øvrigt reguleres forældelsesfristen af de almindelige bestemmelser.

§ 16 Udelukkelse af erstatningskrav Afvigelser fra køreplanerne på grund af trafikhindringer, driftsforstyrrelser eller afbrydelser samt pladsmangel berettiger ikke til erstatningskrav; der gives i den forbindelse ingen garanti for opfyldelse af forbindelser.

§ 17 Værneting Værneting for alle tvister, der udspringer af befordringskontrakten, er selskabets hjemsted.

§ 18 Ik rafttræden Denne bekendtgørelse træder i kraft 6 måneder efter dens offentliggørelse.